Seuran säännöt

 

Luhalahden seudun metsästäjät r.y.


Säännöt1 §

Yhdistyksen nimi on Luhalahden seudun metsästäjät r.y. ja kotipaikka Ikaalinen kauppala

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1) pyrkii hankkimaan itselleen jäsenmäärään nähden sopivan suuruisen metsästys- ja riistanhoitoalueen sekä huolehtii sitä koskevien sopimusten aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä;
2) valvoo jäsentensä ja asettamiensa metsästyksenvartijain välityksellä sekä viranomaisten toimintaa tukemalla, että sen alueella noudatetaan metsästyksestä voimassa olevia säännöksiä ja hyviä metsästystapoja;
3) kerää toimialueeltaan tietoja vuotuisten riistakantojen suuruudesta ja lisääntymisestä, säätelee riistan verottamista kannan kulloinkin sallimissa rajoissa sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenten metsästyspäivistä, osallistumisesta riistanhoitotyöhön sekä saalismääristä;
4) riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta sekä järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta;
5) järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia, joissa levitetään jäsenistön ja muun väestön keskuuteen harrastusta riistanhoitoon sekä neuvotaan metsästys- ja luonnonsuojelulain, oikeiden metsästäjätapojen, riistanhoidon työmuotojen sekä riista- ja vahinkoeläinten tuntemusta samoin kuin saaliin oikeaa käsittelyä;
6) edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta; sekä
7) opastaa jäsenistöään metsästysaseiden oikeaan käyttöön ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.

4 §

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 9 §:n 14 kohdassa mainitulla tavalla jäseniksi hyväksytään.
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja toukokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää. Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle.

Jäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä tai jättää jäsenmaksun suorittamatta, voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin vähintään kahden kolmasosan läsnäolevista yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Samalla tavoin voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä.
Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimintakaudelta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

6 §

Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä, joiden keskuudesta johtokunta valitsee varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain on erovuorossa kaksi jäsentä . Kolmen ensimmäisen vuoden erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla johtokuntaa ensi kertaa valittaessa. Johtokunnan puheenjohtaja ja erovuoroiset jäsenet valitaan vuosittain. Mikäli johtokunnan jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikautta, valitaan hänen tilalleen yhdistyksen seuraavassa kokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen. Johtokunta on päätösvaltainen silloin kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja edustaa yhdistystä johtokunnan toimeksiannosta. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheen-johtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Johtokunnan tehtävänä on:
1) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille
esitettävät asiat ja panna kokousten päätökset täytäntöön;
2) hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta;

3) tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle toimenpiteistä yhdistyksen tehtävien täyttämiseksi;
4) ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, kuten sihteeri, rahastonhoitaja ja metsästyksenvartijat;
5) nimetä 9 §:n kohdassa 16 mainitut edustajat riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen ellei yhdistyksen vuosikokous ole asiasta toisin päättänyt;
6) tehdä vuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset;
7) tehdä riistanhoitoyhdistykselle ilmoituksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja metsästyslain 23 §:n 1 momentissa tarkoitetuista epäkohdista, jotka koskevat riistakannan vaarantamista tai riistanhoidollisten toimenpiteiden laiminlyöntiä;
8) valmistaa yhdistyksen kokoukselle esitys riistanhoidon edistämiseksi tarpeellisesta yhteistoiminnasta naapuri-yhdistysten kanssa;
9) toimittaa yhdistyksen kokouksen hyväksymät säännöt ja sääntöjen muutokset yhdistysrekisteriin merkittäviksi;
10) pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa sekä vuosittain il¬moittaa johtokunnan jäsenten nimet ja osoitteet asianomaiselle riistanhoitoyhdistykselle; sekä
11) hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat.

7 §


Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan on esitettävä tilit ja tilinpäätös tarkastettaviksi viimeistään kymmenen päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi päivää ennen vuosikokousta johtokunnalle.

8 §


Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään yksi viikko ennen kokousta jokaiselle jäsenelle kirjallisesti lähetetyllä tai Pohjois-Satakunta -nimisessä sanomalehdessä julkaistulla kokousilmoituksella.

9 §


Vuosikokous pidetään tammikuun aikana ja käsitellään siinä seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;
2) todetaan kokouksen laillisuus;
3) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
4) esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta;
5) esitetään tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;
7) toimitetaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajan vaali;
8) toimitetaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali;
9) toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali;
10) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintakautta varten;
11) hyväksytään toimintakauden tulo- ja menoarvio sekä
päätetään yhdistyksen metsästyksenvartijoiden ja muiden toimihenkilöiden palkkion määräämisestä;
12) määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
13) valitaan tarpeelliset jaostot;
14) hyväksytään yhdistyksen uudet jäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan läsnäolevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla;
15) käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;
16) päätetään, miten riistanhoitoyhdistyksen kokouksesta poissa olevia metsästysyhdistyksen jäseniä edustetaan;

17) päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä; sekä
18) käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.


10 §


Kesäkokous pidetään elokuun aikana ja päätetään siinä jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla tulevana metsästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä sekä vierasmaksun suuruudesta. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokousilmoituksessa mai¬nituista asioista.


11 §


Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi viidesosa jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä 8 S:ssä on määrätty. Kokouksessa voidaan hyväksyä uusia jäseniä.


12 §


Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä metsästyssäännössä tai päätetään vuosittain kesäkokouksessa.


13 §


Yhdistyksen on pidettävä luetteloa suoritetuista riistanhoitotöistä ym. toiminnasta.


14 §


Yhdistys toimii jatkuvassa yhteistyössä toimialueensa riistan-hoitoyhdistyksen kanssa. Toimintavuoden aikana tapahtuneista toimihenkilömuutoksista on ilmoitus riistanhoitoyhdistykselle tehtävä välittömästi ja tulee yhdistyksen antaa riistanhoitoyhdistykselle sen pyytämät tiedot.


15 §


Näitten sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt, ja asiasta on mainittu kokouskutsussa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.


16 §


Jos yhdistys puretaan, käytetään sen omaisuus viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen toimintaa lähellä oleviin riistanhoidollisiin tarkoituksiin. Yhdistyksen arkisto on siirrettävä toimialueen riistanhoitoyhdistykselle, jolle samoin kuin yhdistysrekisteriviranomaisille on tehtävä ilmoitus purkamisesta.


17 §


Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

( ylläolevat säännöt skannattu alkuperäisistä)

 

Olet täällä: EtusivuSeuraSeuran säännöt